Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPrvostupnica primaljstva
PoslodavacOpća bolnica Varaždin
Mjesto radaVaraždin
Rok prijave26.05.2020

O poslu

Broj radnih mjesta-
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNATJEČAJ - Opća bolnica Varaždin Urbroj: 02/1-1466/1-2020. od 12. V. 2020. (2297) Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17.), ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos (m/ž) • prvostupnica primaljstva – jedan izvršitelj – na određeno vrijeme – zamjena za odsutnog radnika. Uvjeti: – VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij primaljstva, prvostupnik/prvostupnica primaljstva – položen stručni ispit – odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore primalja. Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku/originalu, i to: – diplomu ili potvrdu o završenoj traženoj stručnoj spremi, – uvjerenje o položenome stručnom ispitu – važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore primalja – domovnicu – životopis dostaviti u europskom formatu (Europass) – popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Ako za radno mjesto postoji potreba polaganja ispita radi stjecanja određenih znanja i vještina ili je to propisano posebnim propisima, radnika se može zaposliti na radno mjesto uz uvjet da ispit položi u roku od 1 godine od zasnivanja radnog odnosa, a u slučaju da radnik u navedenom roku ispit ne položi, može mu se otkazati ugovor o radu. Kandidati koji će obavljati poslove u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom ne mogu se primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17.) i Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istog Zakona – kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Varaždin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog kandidata na oglasnim pločama i na web-stranici Opće bolnice Varaždin te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim aktima Opće bolnice Varaždin. Obrazac privole kao privitak natječaju nalazi se na web-stranici Opće bolnice Varaždin www.obv.hr link ili u urudžbenom zapisniku Opće bolnice Varaždin. Bez uredno popunjene, potpisane te priložene privole prijavi na natječaj, prijava će se smatrati neurednom i nepotpunom i ista će se odbaciti. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13.,152/14 i 39/18.), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14 i 39/18.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu. Kandidati će biti pozvani na provjeru znanja. Vrijeme i mjesto provjere znanja objavit će se na web- stranici Opće bolnice Varaždin; www.obv.hr i na oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin. Odluka o odabiru kandidata objavljuje se na web-stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin. Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Opća bolnica Varaždin, 42000 Varaždin, Ivana Meštrovića 1, u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Za natječaj _______ – ne otvaraj« (obvezno je potrebno navesti za koji natječaj i koje se radno mjesto kandidati javljaju). Ako se kandidat javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti svaku prijavu odvojeno. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Opća bolnica Varaždin

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica Varaždin
AdresaIvana Meštrovića 1
MjestoVaraždin
ŽupanijaVaraždinska