Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

10-godisnjica

Oglas

Naziv radnog mjestaPrimalja – asistentica/primalja
PoslodavacOpća bolnica Pula
Mjesto radaPula
Rok prijave17.06.2019

O poslu

Broj radnih mjesta-
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 57/2019 (7.6.2019.), JAVNI NATJEČAJ urbr. 7/12/19 - Opća bolnica Pula (3511) Na temelju Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, klasa: 023-03/19-01/99, urbroj: 534-01/8-19-4 od 18. travnja 2019. i članka 21. Statuta Opće bolnice Pula, Opća bolnica Pula objavljuje JAVNI NATJEČAJ urbr. 7/12/19 za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo; • za prijem u radni odnos/pripravništvo – na određeno vrijeme – 12 mjeseci a) primalja – asistentica/primalja – 1 izvršitelja Uvjeti natječaja: 1. stručna sprema odgovarajućeg smjera 2. osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 3. bez evidentiranog staža u struci. Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 1) vlastoručno potpisanu zamolbu s kontaktnim podacima (e-adresa ili broj telefona) 2) životopis 3) dokaz o hrvatskom državljanstvu 4) svjedodžbu/diplomu tražene stručne spreme 5) dokaz o prosjeku ocjena studija/školovanja/dodatak diplomi (suplement) 6) dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana 7) potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, ne stariju od 30 dana. Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua. Detaljnije na: http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih-podataka. pdf. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da je dostave i u izvorniku ili ovjerenom presliku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, podatke za kontakt i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj br. 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Odluka o odabiru kandidata donosi se na temelju propisanih kriterija Ministarstva zdravstva te se objavljuje na web-stranici Opće bolnice Pula, http://www.obpula.hr/. S izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Aldo Negri 6, 52100 Pula (upravna zgrada, I. kat), s naznakom: »Za natječaj«. Potrebno je navesti broj natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te web-stranicama i oglasnoj ploči Opće bolnice Pula. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Opća bolnica Pula

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica Pula
AdresaAldo Negri 6
MjestoPula
ŽupanijaIstarska