Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Cestitka - 2019

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA PRIMALJSTVA
PoslodavacOpća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Mjesto radaPakrac
Rok prijave13.12.2018

O poslu

Broj radnih mjesta1
Radno vrijeme Puno radno vrijeme
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNačin rada: Rad vikendom i praznikom Smjena - poslijepodne Smjena - prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 5.12.2018. Natječaj vrijedi do: 13.12.2018. Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT I ODOBRENJE ZA SAMOSTALNI RAD Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme 7. Prvostupnik/ca primaljstva – 1(jedan) izvršitelj/ica Uvjeti: završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij primaljstva (VŠS/VI stupanj), položen stručni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva u struci (uključujući trajanje pripravničkog staža), važeće odobrenje za samostalan rad. Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Za radna mjesta pod rednim brojem 1-6 i 13 postoji mogućnost rješenja stambenog pitanja. Za dodatne pogodnosti molimo pogledati http://glasnik.pakrac.hr/2018/02/12/program-poticanja-zaposljavanja-lijecnika-doktora-medicine-i-njihovog-ostanka-u-radnom-odnosu-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucju-grada-pakraca-za-2018-godinu/ Prijavi treba obavezno priložiti: –- vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana), domovnica, odobrenje za samostalan rad (licenca); dokaz o stručnoj spremi: za radno mjesto.br.1-9,13- diploma, dopunska isprava o studiju s prosjekom ocjena i dužinom studiranja, uvjerenje o položenome stručnom/ državnom ispitu; za radna mjesta 1-6- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu; za radno mjesto br.10-12.- svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.i 4. razreda, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (SSS/4godine) ili svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.4 i 5.razreda, (SSS/5godina). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima. Svi dokumenti prilažu se u preslici, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada. Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo. Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html ) Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju– psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana (www.ozbpakrac-bhv.hr).Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke. Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Prijavom na natječaj smatra se da su pristupnici dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje- za zanimanje “; u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Poslodavac

PoslodavacOpća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
AdresaBolnička 74
MjestoPakrac
ŽupanijaPožeško-slavonska