Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPrvostupnik/ica primaljstva (VŠS)
PoslodavacOpća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Mjesto radaPakrac
Rok prijave14.08.2018

O poslu

Broj radnih mjesta1
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 71/2018 (4.8.2018.), NATJEČAJ - Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Urbroj: 01-791/2 -2018 od 31. VII. 2018. (4588) Na temelju članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke urbroj: 01-791/1-2018, ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos: 3. prvostupnik/ica primaljstva (VŠS) – 1 izvršitelj. Uvjeti: završen preddiplomski stručni ili sve­uči­lišni studij primaljstva (VŠS/VI. stupanj), položen stručni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva u struci (uključujući trajanje pripravničkog staža), važeće odobrenje za samostalan rad. – do 31. 12. 2018. godine, do pola punog radnog vremena: Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Prijavi treba obavezno priložiti: – vlastoručno potpisanu zamolbu i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana), domovnica, dokaz o stručnoj spremi: za rad. mjesto 1, 3 i 4: diploma, za rad. mjesto br. 1 i 3: dopunska isprava o studiju s prosjekom ocjena i dužinom studiranja, za rad. mjesto br. 2: svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1., 2., 3. i 4. razreda, uvjerenje o položenome stručnom ispitu, (SSS/4 godine) ili svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1., 2., 3., 4. i 5. razreda, (SSS/5 godina) za rad. mjesto br. 3 i 4: uvjerenje o položenome stručnom/državnom ispitu; za rad. mjesto br. 2, 3, 4: odobrenje za samostalan rad (licenca), za rad. mjesto br. 4: uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu, ispitu iz uže specijalizacije, dokaz o mirovinskom statusu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, uz iznimke dopuštene posebnim propisima. Svi dokumenti prilažu se u presliku, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada. Na oglas se mogu prijaviti kandidati obaju spolova. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo. Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103. st. 1. navedenog Zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html). Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju – psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana(www.ozbpakrac-bhv.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijma obavijesti/poziva/odluke. Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku: »Natječaj za zapošljavanje – za zanimanje ___«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Poslodavac

PoslodavacOpća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Adresa-
MjestoPakrac
ŽupanijaPožeško-slavonska