Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPRIMALJA
PoslodavacOpća bolnica Šibensko- -kninske županije
Mjesto radaŠibenik
Rok prijave09.08.2018

O poslu

Broj radnih mjesta1
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 70/2018 (1.8.2018.), NATJEČAJ - Opća bolnica Šibensko-kninske županije Urbroj: 01-13003/1-18 od 26. VII. 2018. (4498) Na temelju čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije 26. srpnja 2018. godine raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 2. primalja SSS – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme. Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati: – završena škola za primalje – položen stručni ispit – posjedovanje važećeg odobrenja za samostalan rad – hrvatsko državljanstvo. Uz prijavu svi kandidati su dužni priložiti: – zamolbu – životopis – svjedodžbu o završenoj srednjoj školi – uvjerenje o položenome stručnom ispitu – važeće odobrenje za samostalan rad – kopiju osobne iskaznice – potvrdu Hrvatskog zavoda o mirovinskom osiguranju o radnom stažu (ne stariju od objave natječaja) – domovnicu – vjenčani list u slučaju promjene prezimena. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik, s naznakom: »Za natječaj za ______«. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu čl. 103. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017), a koji se mogu naći i na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403S. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Po potrebi, ovisno o broju prijavljenih kandidata, posebno povjerenstvo koje imenuje ravnateljica provest će se testiranje/razgovori. O načinu provođenja testiranja/ razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/razgovora, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice Šibensko-kninske županije (www.bolnica-sibenik.hr) i oglasnoj ploči. Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja te su dužni u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima natječaja preuzeti svoju dokumentaciju ako je u originalu ili ovjerenoj kopiji jer će u suprotnom biti uništena. Primljeni kandidati dužni su bolnici prije početka rada dostaviti originalnu ili ovjerenu svjedodžbu/diplomu, uvjerenje o položenom ispitu, odobrenje za samostalan rad i domovnicu. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja. Opća bolnica Šibensko- -kninske županije

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica Šibensko- -kninske županije
Adresa-
MjestoŠibenik
Županijašibensko-kninska