Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPRIMALJA
PoslodavacOpća bolnica Zadar
Mjesto radaZadar
Rok prijave11.07.2018

O poslu

Broj radnih mjesta3
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 59/2018 (4.7.2018.), NATJEČAJ - Opća bolnica Zadar (3915) Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr. med., 4. srpnja 2018. godine raspisuje NATJEČAJ 2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – primalja ili medicinska sestra – m/ž – 3 izvršitelja Uvjeti: – završena medicinska škola – smjer primalja ili medicinska sestra/tehničar, SSS – položen stručni ispit – važeće odobrenje za samostalni rad. Kandidati koji se natječu za prijem pod točkom 1., 2. i 3. uz zamolbu trebaju priložiti: – životopis – dokaz o stručnoj spremi (preslik svijedožbe/diplome) – preslik svjedodžbi od 1. do 4. razreda za SSS – preslik domovnice – preslik rodnog lista – preslik osobne iskaznice – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) – uvjerenje o položenome stručnom ispitu – preslik odobrenja za samostalni rad – uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO-a o radnom stažu. 4. za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – magistar ekonomije ili specijalist ekonomije – m/ž – 2 izvršitelja. Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni ili specijalistički stručni studij ekonomije, VSS – administrativni referent – m/ž – 3 izvršitelja. Uvjeti: – završena srednja škola, SSS. Kandidati koji se natječu za prijem pod točkom 4. uz zamolbu trebaju priložiti sljedeće: – životopis – dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/diplome) – svjedodžbe od 1. do 4. raz. ili prijepis ocjena – preslik domovnice – preslik rodnog lista – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o duljini boravka na evidenciji nezaposlenih. Kandidati s kojima će se obaviti razgovor bit će obaviješteni putem elektroničke pošte! Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljena na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: »Za natječaj – radni odnos na određeno vrijeme, radno mjesto za koje se natječu«, »Za natječaj – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa«. Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od objave odluke. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. OB Zadar dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektroničku poštu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Opća bolnica Zadar

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica Zadar
AdresaBože Peričića 5
MjestoZadar
ŽupanijaZadarska