Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPRIMALJA
PoslodavacOpća bolnica Pula
Mjesto radaPula
Rok prijave15.06.2018

O poslu

Broj radnih mjesta-
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 52/2018 (6.6.2018.), JAVNI NATJEČAJ - Opća bolnica Pula Urbroj: 7/16/18 (3387) Opća bolnica Pula objavljuje JAVNI NATJEČAJ 2. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom od dva (2) mjeseca i) primalja/medicinska sestra/tehničar opće njege u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj. Uvjeti natječaja pod rednim brojem 2. a) i 3. a) – i): 1. srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera 2. položen stručni ispit 3. odobrenje za samostalan rad 4. najmanje 1 godina radnog iskustva u struci – ne odnosi se na kadidate koji su se školovali po petogodišnjem programu. U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti: 1) vlastoručno potpisanu zamolbu s podacima za kontakt (e-adresa ili broj telefona) 2) životopis 3) dokaz o hrvatskom državljanstvu 4) svjedodžbu/diplomu tražene stručne spreme 5) uvjerenje o položenome stručnom ispitu – za zdravstvene radnike 6) važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnike 7) dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana 8) potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje ostvareno radno iskustvo. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da je dostave i u izvorniku ili ovjerenom presliku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor, s kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, obavit će se psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web-stranici Opće bolnice Pula, http://www.obpula.hr/. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. 5. 2018., o svim terminima održavanja razgovora i testiranja svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obaviješteni 5 dana prije održavanja na kontakt e-mail adresu koju su naveli na prijavi na natječaj. Kandidati koji nisu naveli kontakt e-mail bit će obaviješteni telefonski. Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Aldo Negri 6, Pula (upravna zgrada I. kat), s naznakom »Za natječaj«. Potrebno je navesti broj natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Opća bolnica Pula

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica Pula
AdresaAldo Negri 6
MjestoPula
ŽupanijaIstarska