Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPRIMALJA
PoslodavacOpća bolnica Zadar
Mjesto radaZadar
Rok prijave18.01.2018

O poslu

Broj radnih mjesta-
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 3/2018 (10.1.2018.), NATJEČAJ - Opća bolnica Zadar (101) Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr. med., 8. 1. 2018. godine raspisuje NATJEČAJ 1. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: – primalja – m/ž – 1 izvršitelj. Uvjeti: • primalja, SSS • položen stručni ispit • važeće odobrenje za samostalni rad. Kandidati koji se natječu za prijem pod točkom 1. i 2. uz zamolbu trebaju priložiti: • životopis • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/diplome) • preslik svjedodžbi od 1. do 4. razreda • preslik domovnice • preslik rodnog lista • preslik osobne iskaznice • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) • uvjerenje o položenome stručnom ispitu • preslik odobrenja za samostalni rad. 3. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: – viši referent za poslove plana i analize – m/ž – 1 izvršitelj. Uvjeti: • prvostupnik ekonomskog smjera, VŠS. Kandidati koji se natječu za prijem pod točkom 3. uz zamolbu trebaju priložiti: • životopis • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/diplome) i prijepis ocjena • preslik domovnice • preslik rodnog lista • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati s kojima će se obaviti razgovor bit će obaviješteni putem elektroničke pošte! Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: »Za natječaj – radni odnos na neodređeno vrijeme«, »Za natječaj – radni odnos na određeno vrijeme«, »Za natječaj – radni odnos na određeno vrijeme do polovice punog radnog vremena«. Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od objave odluke. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidinavedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne stariji od 30 dana od objave natječaja). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invali­ditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektroničku poštu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Opća bolnica Zadar

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica Zadar
AdresaBože Peričića 5
MjestoZadar
ŽupanijaZadarska