Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Najčešće postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja

Kada ću dobiti odobrenje za samostalan rad odnosno licencu?

Sukladno čl. 26. Zakona o primaljstvu (Narodne novine 120/08) Hrvatska komora primalja u okviru svojih javnih ovlasti izdaje odobrenje za samostalni rad. Međutim, da bi ista mogla započeti sa izdavanjem licenca svojim članicama prvenstveno je potrebno dobiti odobrenje Ministarstva uprave za izradu pečata sa grbom Republike Hrvatske (sukladno čl. 4. st. 4. Statuta Komora koristi pečat i žig s grbom Republike Hrvatske na aktima koje izdaje u okviru obavljanja poslova javnih ovlasti). Po primitku prednje navedenog odobrenja Ministarstva uprave, te po donošenju Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad (koji je u postupku izrade) i idejnog Rješenja o izgledu licence, Hrvatska komora primalja će u što kraćem roku pristupiti izdavanju licenca.

Kada i gdje se održavaju stručne edukacije na kojima mogu skupljati bodove?

Sve informacije vezane uz održavanje stručne edukacije možete pronaći na službenoj web stranici Komore i to pod:

  • Stručna edukacija po Područnim vijećima
  • Stručna edukacija Komore primalja
  • Edukacije primalja van granica Republike Hrvatske

Koliko bodova i u kojem vremenskom razdoblju moram sakupiti da bi mi se obnovila licenca?

Svakoj članici Komore koja u vremenskom periodu od 6 godina skupi minimalno 90 bodova može se obnoviti licenca, uz napomenu da se "višak" prikupljenih bodova ne može prenositi u slijedeće licencno razdoblje (slijedeće razdoblje od 6 godina).

Međutim, svaka primalja mora voditi računa o tome da od stečenih 90 bodova najmanje 50 posto (45 bodova) treba biti iz stručne edukacije koja je usko vezana uz primaljsku djelatnost, a preostalih 50 posto (45 bodova) može biti po slobodnom izboru svake primalje (u bodove po slobodnom izboru svake primalje uračunavaju se oni bodovi stečeni na stručnoj edukaciji iz područja etike, zakonodavstva iz primaljstva ili psihologije, te edukaciji koja nije usko vezana uz primaljsku djelatnost ali uključuje znanja koja pridonose kvaliteti pružanja primaljske skrbi)

Svaka primalja također mora voditi računa o tome da unutar 6 godina mora prisustvovati jednoj vrsti edukacije na koji je minimalno jedna tema iz područja etike, jedna tema iz područja zakonodavstva iz primaljstva i jedna tema iz područja psihologije.

Preporuka Komore je da svaka primalja radi kontinuiteta trajnog stručnog usavršavanja skupi najmanje 30 bodova u vremenskom periodu od 2 godine odnosno 15 bodova godišnje. Međutim, treba naglasiti da se tu radi isključivo o preporuci Komore svojim članicama, a ne o obvezi članica, a što u konkretnom znači da pojedina primalja, ukoliko to želi, može unutar 1 godine skupiti svih 90 bodova.

Što ako u vremenskom periodu od 6 godina ne uspijem skupiti 90 bodova?

Primalja koja u vremenskom periodu od 6 godina ne uspije skupiti minimalno 90 bodova morat će pristupiti provjeri znanja pred Ispitnom komisijom koju će imenovati Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje (čl. 15. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja).

Hoće li mi se bodovati stručna edukacija izvan granica Republike Hrvatske?

Primalja koja je prisustvovala stručnoj edukaciji izvan granica Republike Hrvatske može podnijeti Povjerenstvu za stručna pitanja i trajno usavršavanje zamolbu za upis bodova (i potvrdnicu kao dokaz da je edukaciji prisustvovala), a o kojem zahtjevu je Povjerenstvo dužno odlučiti u roku od 15 dana od dana primitka istoga.

Hoće li mi se bodovati stručna edukacija koju je organizirala Hrvatska komora medicinskih sestara?

Hrvatska komora primalja sklopila je s Hrvatskom komorom medicinskih sestara ugovor kojim se konstatiralo postojanje zajedničkog interesa u vidu organizacije stručne edukacije. Navedenim ugovorom HKP i HKMS su se obvezale na priznavanje stručnog usavršavanja članici svoje komore u organizaciji druge komore i to temeljem Potvrde dostavljene od strane sudionika edukacije.
Čitko ispunjenu Potvrdu o sudjelovanju na stručnoj edukaciji potrebno je odnijeti na mjesto održavanja stručne edukacije radi ovjere potpisom i žigom od strane organizatora, te je nakon toga (u roku od 15 dana) dostaviti Komori radi upisa pripadajućeg broja bodova sukladno Pravilniku o trajnom stručnom usavršavanju.

Zamolba za individualno priznavanje bodova na stručnoj edukaciji  

Ako se nalazim na porodiljnom dopustu, moram li u tom vremenskom periodu skupljati bodove?

Primalje koje se nalaze na rodiljskom dopustu u neprekinutom razdoblju od 12 mjeseci te zbog toga nisu bile u mogućnosti skupljati bodove oslobođene su obveze skupljanja bodova, odnosno istima se broj bodova potrebnih za relicenciranje umanjuje za 15 bodova (čl. 5. st. 6. i 7. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja).

Primalje koje se nalaze na rodiljskom dopustu u vremenskom periodu manjem od 12 mjeseci nisu oslobođenje obveze skupljanja bodova.

Međutim, da bi primalja ostvarila svoje pravo na umanjenje broja bodova mora podnijeti Povjerenstvu za stručna pitanja i trajno usavršavanje Zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova

Ako zbog nekih privatnih razloga nisam bila u mogućnosti skupljati bodove, može li mi se broj bodova potrebnih za relicenciranje umanjiti?

Primalja koje zbog opravdanih razloga nije bila u mogućnosti prikupljati bodove u neprekinutom razdoblju od 12 mjeseci, može podnijeti Povjerenstvu za stručna pitanja i trajno usavršavanje obrazloženi zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova (čl. 5. st. 8. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja).

Zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova

Tko je sve oslobođen obveze plaćanja članarine Komori?

Obveze plaćanja članarine Komori oslobođene su:

  članovi Komore koji ne ostvaruju plaću zbog privremene nezaposlenosti, pod uvjetom da su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje i  da svakih 6 mjeseci dostavljaju Komori dokaz o svom statusu;
 članovi Komore koji ne ostvaruju plaću zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) duljeg od 42 dana na teret  Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
 članovi Komore koji se nalaze na bolovanju zbog komplikacija u svezi trudnoće i porođaja od   prvog dana bolovanja, pod uvjetom da   su pravovremeno dostavili Komori Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine (sukladno članku 8. st. 3. Odluke);
 članovi Komore koji se nalaze na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu;
 članovi Komore koji se nalaze na dopustu za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju temeljem Rješenja Hrvatskog zavoda  za zdravstveno osiguranje;
 članovi Komore kojima je Poslodavac priznao pravo na mirovanje radnog odnosa do navršene treće godine života djeteta;
 članovi Komore koji su umirovljenici, pod uvjetom da nemaju važeće Odobrenje za samostalni rad (licencu);
 članovi Komore koji ne ostvaruju plaću zbog privremene nezaposlenosti, pod uvjetom da redovito ispunjavaju svoje obveze  na  preddiplomskom studiju za zanimanje prvostupnice primaljstva

Članovi Komore koje žele ostvariti svoje pravo na oslobađanje od obveze plaćanja članarine (po bilo kojoj osnovi) dužne su podnijeti Komori Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine

Jesam li oslobođena obveze plaćanja članarine ako sam nezaposlena, no nisam prijavljena na Zavodu za zapošljavanje?

Ne. Članice Komore koje su nezaposlene, ali nisu prijavljene na Zavodu za zapošljavanje dužne su plaćati članarinu Komori u iznosu od 40,00 kn mjesečno.

Koju dokumentaciju moram priložiti uz zahtjev za učlanjenje u Komoru?

Uz zahtjev za učlanjenje u Komoru potrebno je priložiti sljedeće:

• dokaz o plaćenoj upisnini u iznosu od 200,00 kn;
• original ili presliku svjedodžbe odnosno diplome o završenom obrazovanju;
• original ili presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
• original ili presliku domovnice;
• original ili presliku vjenčanog lista ili drugog dokumenta kojim dokazujete promjenu prezimena;
• zaposlene primalje su dužne priložiti i Izjavu o suglasnosti da poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće smije  ustegnuti   članarinu i uplatiti je na žiro račun Komore (original te Izjave članice su dužne predati svom poslodavcu).

Zahtjev za učlanjenje u Hrvatsku komoru primalja

Izjavu o suglasnosti da poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće smije ustegnuti članarinu i uplatiti je na žiro račun Komore možete pronaći na: Izjava o suglasnosti

Moraju li preslike dokumenata koje prilažem uz zahtjev za učlanjenje moraju biti ovjerene od javnog bilježnika?

Preslike dokumenata koje se prilažu uz zahtjev za učlanjenje moraju biti ovjerene ili od javnog bilježnika, ili od Komore, ili od poslodavca. Navedeni dokumenti se u Komori ovjeravaju pečatom Komore, a kod poslodavca potpisom ovlaštene osobe i pečatom, nakon izvršenog uvida u original dokumenta.

Jesam li obvezna izvijestiti Komoru o promjeni svog prezimena?

Da. O svakoj promjeni podataka koji se upisuju u registre Komore (ime i prezime, spol, ime oca i majke, djevojačko prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, podatci o prebivalištu/boravištu, državljanstvo, nacionalnost, podatci o zaposlenju, podatci o završenom obrazovanju, mjesto i datum polaganja stručnog ispita te broj uvjerenja o položenom stručnom ispitu, podatci o članstvu u domaćim i inozemnim stručnim udruženjima/komorama) članica Komore dužna je obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka te promjene (čl. 8. Pravilnika o postupku upisa u registre).

Gdje se nalazi ured Komore (kako doći do nas)?

Ured Komore nalazi se u novom dijelu naselja Vrbani, u stambenoj zgradi na adresi Kutnjački put 2 a. Zgrada se nalazi između bivše posljednje tramvajske stanice (bivšeg okretišta tramvaja) na Vrbanima i sljedeće tramvajske stanice, u samoj blizini crkve i raskrižja Rudeške ceste i Horvaćanske ceste.

Zanimljivosti